• 9 Speed
 • 4 Glide
 • -2 Turn
 • 2 Fade
 • 12 Speed
 • 5 Glide
 • -1  Turn
 • 3 Fade
 • 11 Speed
 • 5 Glide
 • -1 Turn
 • 2.5 Fade
MVP Photon - Neutron
$32.00
 • 12 Speed
 • 5 Glide
 • -1.5 Turn
 • 3 Fade
 • 13 Speed
 • 4 Glide
 • -1 Turn
 • 2 Fade
 • 11 Speed
 • 6 Glide
 • -1 Turn
 • 2 Fade
 • 12 Speed
 • 5 Glide
 • -1  Turn
 • 3 Fade
Innova Destroyer - Champion
$28.00
 • 11 Speed
 • 5 Glide
 • -1  Turn
 • 3 Fade
Innova Wraith - Star
$28.00
 • 11 Speed
 • 6 Glide
 • -5 Turn
 • 1 Fade
 • 14 Speed
 • 5.5 Glide
 • -2 Turn
 • 2 Fade
Axiom Excite - Neutron
$32.00
 • 9 Speed
 • 5 Glide
 • -3 Turn
 • 1 Fade
 • 9 Speed
 • 5 Glide
 • -3.5 Turn
 • 1 Fade
Axiom Virus - Neutron
$32.00
 • 12 Speed
 • 6 Glide
 • -3 Turn
 • 2 Fade
 • 13 Speed
 • 5.5 Glide
 • -2 Turn
 • 2 Fade
 • 11 Speed
 • 5 Glide
 • -4.5 Turn
 • 1 Fade
MVP Orbital - Neutron
$32.00
 • 13 Speed
 • 5 Glide
 • -1.5 Turn
 • 3 Fade
RPM Kahu XG - Atomic
$25.00
 • 13 Speed
 • 5 Glide
 • 0 Turn
 • 3.5 Fade
 • 11 Speed
 • 6 Glide
 • -1 Turn
 • 2 Fade